Systematisk HMS-arbeid

Har din bedrift et levende HMS-system?

Systematisk HMS-arbeid innebærer å være i forkant, identifisere risiko og sette inn tiltak. Det er en kontinuerlig prosess og bør være en naturlig del av enhver virksomhet.

Mangel på systematisk HMS-arbeid er den vanligste årsaken til pålegg fra Arbeidstilsynet. I 2020 ble det gitt reaksjoner på over 40% av tilsynene utført av arbeidstilsynet. Dette er fordi arbeidsgiver ikke har det mest elementære på stell. Systematisk HMS-arbeid trenger ikke være vanskelig. Enkle grep kan ofte ha stor effekt.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging.

Kartlegging og risikovurdering kan eksempelvis omhandle følgende arbeidsmiljøfaktorer:

 • Ergonomiske
 • Organisatoriske
 • Psykososiale
 • Fysiske
 • Kjemiske
 • Biologiske

Falck Helse kan tilby din bedrift bistand slik at den tilfredsstiller kravene til det systematiske HMS-arbeidet.

Et utvalg av våre tjenester

 • Etablering av HMS-system, tilpasset din bedrift 
 • Revidering og oppdatering av eksisterende HMS-system 
 • Veiledning i forkant av / i forbindelse med tilsyn fra Arbeidstilsynet 
 • Aktiv deltakelse i AMU og AKAN 
 • Deltakelse på vernerunder 
 • Risikovurdering 
 • Ulykkesforebyggende arbeid 
 • Døgnåpen kriseberedskap gjennom hele året