Fysisk arbeidsmiljø

Et godt inneklima er lønnsomt

Det fysiske arbeidsmiljøet består av de fysiske rammene for det arbeidet som utføres, og hvordan disse fungerer i hverdagen. Falck bistår bedrifter med å tilrettelegge for et godt fysisk arbeidsmiljø for sine ansatte. Et godt inneklima er lønnsomt.

Fysisk arbeidsmiljø omfatter mange faktorer. For noen bransjer er det svært relevant med sikkerhet i form av verneutstyr, sikring og førstehjelpsutstyr. For andre bransjer er ergonomiske arbeidsbevegelser og beskyttelse mot slitasje det viktigste å sikre. For de fleste er det også viktig å se på støy, inneklima, arbeidsklima og eventuelle andre miljøfaktorer. 

Falck kan også vurdere mulige årsaker og sammenhenger mellom helseplager/sykdom og arbeidsmiljø, og komme med forslag til tiltak. 

Falck tilbyr identifisering, kartlegging og risikovurdering av:

 • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Belysning
  • Støy og etterklangstid
  • Hånd-, arm- og helkroppsvibrasjoner
 • Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Gasser og løsemidler: Uorganiske/organiske forbindelser i arbeidsatmosfæren
  • Kjemikalier med helse-, brann- eller eksplosjonsfarlige egenskaper
  • Støv/røyk
  • Behov for substitusjon av kjemikalier
 • Klimatiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Temperatur og luftfuktighet
  • Luftmengde og lufthastighet
  • Karbondioksidkonsentrasjon
 • Biologiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Mikroorganismer som sopp og/eller muggsopp
  • Endotoksiner

Falck bistår videre kundene våre med å finne gode tekniske, organisatoriske og personlige vernetiltak for å forebygge helseskader på arbeidsplassen. Vi veileder både i forkant og etterkant av slike prosesser.