Arbeidsmiljøloven

Gjeldende lovverk for bedrifter

Arbeidsmiljøloven er den grunnleggende loven for arbeidslivet i Norge. Loven inneholder blant annet regler om arbeidsmiljø, arbeidstid, permisjon, ansettelse og avslutning av arbeidsforhold.

§ 13-1. Plikt til å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten – Arbeidsgiver plikter å knytte godkjent bedriftshelsetjeneste til virksomheten når risikoforholdene i virksomheten tilsier det

§ 13-2. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten – Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten

  1. bistår med planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser,
  2. bistår med utarbeidelse og endring av retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner, og utstyr og øvrige arbeidsprosesser,
  3. bistår med løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar undersøkelser av arbeidsplassene og arbeidsprosessene og vurderer risiko for helsefare,
  4. fremmer forslag om forebyggende tiltak og sammen med virksomheten arbeider med tiltak som reduserer risikoen for helseskade,
  5. bistår i arbeidet med å overvåke og kontrollerer arbeidstakernes helse under hensyn til arbeidssituasjonen og foretar nødvendig oppfølgning,
  6. bistår med individuell tilrettelegging, herunder deltagelse i dialogmøter og utarbeidelse av oppfølgingsplan i henhold til arbeidsmiljøloven § 4-6,
  7. bistår med informasjon og opplæring om relevant helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak,
  8. bistår ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg.