Personvernregler

Personvernserklæring for personalbistand

I forbindelse med formidling av personalbistand samler Falck Helseformidling, som dataansvarlig, inn personopplysninger. I denne personvernerklæringen beskriver vi vår innhenting, behandling, videreformidling og oppbevaring av dine personopplysninger, samt gir deg informasjon om dine rettigheter, og hvem du kan kontakte dersom du har noen innsigelser.

Informasjon og formål

Vi samler inn og behandler følgende personlig informasjon om deg:

Alminnelige personopplysninger

 • Ditt navn, telefonnummer, epostadresse og privatadresse
 • Opplysninger om hvilket selskap du er ansatt i
 • Hvilke tjenester og produkter du har avtale om
 • Identifikasjonsopplysninger, herunder personnummer

Sensitive personopplysninger (Følsomme opplysninger)

 • Helseopplysninger knyttet til din arbeidshelse

Hvis endringer er gjort i informasjonen din, registrerer vi endringene. Det kan være situasjoner, hvor vi håndterer informasjon som ikke er oppført i listen ovenfor.

Formål

Vi samler inn og behandler personlig informasjon med følgende formål:

 • Dine kontaktopplysninger blir samlet inn for å gjøre det mulig for Falck Helseformidling og din rådgiver å kontakte deg.
 • Vi innhenter opplysninger om din arbeidsplass for å kunne ta kontakt med din arbeidsgiver ved behov.
 • Vi ber om å få ditt personnummer fordi det er nødvendig for å innhente nødvendig informasjon fra annet helsepersonell.
 • Formålet med å samle inn og behandle helsepersonopplysninger om deg, er å bruke informasjonen til å tilby en best mulig tjeneste i samsvar med ditt behov.
 • Oppgjørsformål.
 • De forpliktelser som vi har påtatt oss for gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler med deg.
 • I vår kundeadministrasjon, slik at vi sikrer riktig fakturering.
 • Håndtering av klager.

Automatisk, individuell beslutningstaking

Dine personlige data vil ikke bli brukt til automatisk, individuell beslutningstaking eller profilering.

Kilde

Falck Helseformidling innhenter opplysningene direkte fra din arbeidsgiver, deg personlig eller en representant for deg. Noen ganger henter vi opplysninger fra andre kilder, som kan være både offentlige og private institusjoner.

Vi informerer deg, når vi innhenter opplysninger om deg, med mindre innsamlingen er lovbestemt, hvis varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig som ikke er kjent for deg.

Den juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger

Vi er forpliktet til å overholde gjeldende lovgivning, for eksempel EUs databeskyttelseslov, databeskyttelsesloven og annen relevant helselovgivning. Overholdelse av grunnleggende prinsipper for behandling av personopplysninger og juridisk grunnlag for behandlingen.

Grunnlaget for behandling av personopplysningene ovenfor er databeskyttelsesforskriften artikkel 6. nr 1 bokstav b for alminnelige personopplysninger med hensyn til oppfyllelse av kontrakten mellom deg og forsikringsselskapet. Grunnlaget for behandling av dine helseopplysninger er databeskyttelsesforordningen artikkel 9(2) (a) og 9 (2) (h) i forbindelse med kartlegging og sikring av korrekt faglig behandling. Ved innhenting og videregivelse av helseopplysninger er det juridiske grunnlaget databeskyttelsesforskriften § 9 nr 2 bokstav a) – eksplisitt samtykke.

Din personlige informasjon vil ikke bli delt med andre, solgt eller publisert på annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæring.

Tilbaketrekking av samtykke

Hvis behandlingen din er basert på ditt samtykke, har du rett til å tilbakekalle samtykket, noe som betyr at informasjonen ikke lenger blir behandlet i Falck Helseformidling, med mindre det er et annet juridisk grunnlag for behandling. Tilbaketrekking av samtykke vil imidlertid ikke påvirke behandlingen som har skjedd før tilbakekallingen av samtykket.

Overføring av personopplysninger

Falck Helseformidling, som dataansvarlig, er forpliktet til å beskytte personopplysninger vi behandler om kunder og klienter. Helseopplysninger behandles og lagres i egne systemer med streng tilgangsbegrensning, og behandles bare av en svært begrenset krets ansatte som har tjenstlig behov.

Falck Helseformidlings medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Sensitive personopplysninger, som helseopplysninger, skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Ring oss gjerne om du lurer på hvordan du kan gi oss opplysninger på en sikker måte.

Overføring av personlige opplysninger til arbeidsgiver eller helsepersonell

Rådgivere i Falck Helseformidling har taushetsplikt. Dersom det i forbindelse med din kontakt med Falck Helseformidling er behov for overføring av helseopplysninger, ber Falck Helseformidling alltid om samtykke fra den opplysningene gjelder. Opplysningene gis kun videre til leger og annet helsepersonell som trenger dem fordi de er direkte involvert i din utredning, behandling og tilrettelegging. Dersom det i forbindelse med tilrettelegging er nødvendig å videregi opplysninger til din arbeidsgiver, gjøres ikke dette uten ditt samtykke. Videreføringen vil skje innenfor rammen av databeskyttelsesreglene.

Overføring av personlig informasjon til dataprosessorer

Vi overfører dine personlige opplysninger til enkelte underleverandører, inkludert IT-leverandører, etc., som behandler og lagrer personlig informasjon på vegne av Falck Helseformidling. Falck Helseformidling har inngått avtaler med leverandørene om behandling av dine data. Disse avtalene regulerer alle personopplysninger som deles med våre leverandører. Våre leverandører kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til.

Vi overfører dine personopplysninger til land utenfor EU / EØS, da vi bruker eksterne leverandører til å behandle og lagre ovennevnte personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for overføringen er EUs " Standard Contractual Clauses " for overføringer fra behandlingsansvarlige til databehandlere i usikre land utenfor EU / EØS. Standardavtalen er tilgjengelig på forskjellige språk på denne lenken: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087

For mer informasjon om dataprosessorer kan fås ved henvendelse til Falck Helseformidlings personvernombud (raadgivningssenteret@falck.com).

Overføring av data til offentlig myndighet

Dersom Falck Helseformidling har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil opplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav. I slike tilfeller vil opplysninger om deg kunne bli utlevert uten ditt samtykke.

Oppbevaring av personopplysninger

Oppbevaringsperiode av data

I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for slettes. Falck Helseformidling sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en sak hos oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg. Når saken avsluttes, lagrer vi opplysningene i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Falck Helseformidling kan beholde personopplysninger knyttet til behandling i 10 år fra den siste behandlingen, ettersom krav fra helsepersonelloven § 43. Hvis det av behandlingsgrunner kan være behov for å holde informasjonen lenger, kan dette tyde på en lengre lagringstid.

Dine rettigheter

Du har - med begrensninger i loven - rett til innsikt i personopplysninger, retten til å endre feilinformasjon, retten til å slette informasjon, retten til å ha begrenset informasjon, retten til dataoverførbarhet og rett til å motsette seg behandling av personopplysninger, inkludert automatisk, individuell beslutningstaking. Du har også rett til å klage til Datatilsynet.

Innsyn, korrigering og sletting

I henhold til personopplysningslovens § 18 og § 27 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert, kreve disse rettet eller slettet. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Falck Helseformidling. Henvendelsen må inneholde saksnummer eller personnummer, samt være underskrevet av den registrerte.

Reservasjon

I henhold til markedsføringsloven § 12 kan du reservere deg mot å motta markedsføring fra Falck Helseformidling og våre samarbeidspartner.

Personvernombud

Hvis du har spørsmål eller kommentarer angående behandling av dine personopplysninger eller ønsker å fullføre dine rettigheter i henhold til gjeldende lov, kan du kontakte Falck Helseformidlings personvernombud på  raadgivningssenteret@falck.com eller Falcks databeskyttelsesrådgiver på dpo@falck.com.

Falck Helseformidling AS
Wergelandsveien 1
0167 Oslo
Dato: 24.10.2023