Personvernregler

Personvernserklæring for helseforsikring

I forbindelse med formidling av helseforsikring samler Falck Helseformidling, som dataansvarlig, inn personopplysninger. I denne personvernerklæringen beskriver vi vår innhenting, behandling, videreformidling og oppbevaring av dine personopplysninger. Videre gir den deg informasjon om dine rettigheter, og hvem du kan kontakte dersom du har noen innsigelser.

Informasjon og formål

Vi samler inn og behandler følgende personlig informasjon om deg:

Alminnelige personopplysninger

 • Ditt navn, telefonnummer, epostadresse og privatadresse.
 • Opplysninger om hvilket selskap du er ansatt i.
 • Hvilke tjenester og produkter du har avtale om.
 • Identifikasjonsopplysninger, herunder personnummer.

Sensitive personopplysninger (Følsomme opplysninger)

 • Helseopplysninger knyttet til din forsikringssak

Hvis endringer er gjort i informasjonen din, registrerer vi endringene.
Det kan være situasjoner, hvor vi håndterer informasjon som ikke er oppført i listen ovenfor.

Formål

Vi samler inn og behandler personlig informasjon med følgende formål:

 • Kontaktopplysninger - gjør det mulig for Falck Helseformidling å kontakte deg
 • Opplysninger om din arbeidsplass - for å kunne ta kontakt med din arbeidsgiver ved behov
 • Personnummer - for å kunne innhente nødvendig informasjon fra annet helsepersonell
 • Helsepersonopplysninger om deg – for å kunne tilby best mulig tjeneste i samsvar med ditt behov.
 • Oppgjørsformål
 • De forpliktelser som vi har påtatt oss for gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler meddeg.
 • I vår kundeadministrasjon, slik at vi sikrer riktig fakturering.
 • Håndtering av klager.

Automatisk, individuell beslutningstaking

Dine personlige data vil ikke bli brukt til automatisk, individuell beslutningstaking eller profilering.

Kilde

Falck Helseformidling innhenter som regel opplysningene direkte fra deg og din forsikringsleverandør. Noen ganger henter vi opplysninger fra andre kilder, som kan være både offentlige og private institusjoner.

Vi informerer deg, når vi innhenter opplysninger om deg, med mindre innsamlingen er lovbestemt.

Den juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger

Vi er forpliktet til å overholde gjeldende lovgivning, for eksempel EUs databeskyttelseslov, databeskyttelsesloven og annen relevant helselovgivning. Overholdelse av grunnleggende prinsipper
for behandling av personopplysninger og juridisk grunnlag for behandlingen.

Grunnlaget for behandling av personopplysningene ovenfor er databeskyttelsesforskriften artikkel 6. nr 1 bokstav b for alminnelige personopplysninger med hensyn til oppfyllelse av kontrakten mellom
deg og forsikringsselskapet.

Grunnlaget for behandling av dine helseopplysninger er databeskyttelsesforordningen artikkel 9(2) (a) og 9 (2) (h) i forbindelse med klinisk visitering og sikring av korrekt faglig behandler.

Ved innhenting og videregivelse av helseopplysninger er det juridiske grunnlaget databeskyttelsesforskriften § 9 nr 2 bokstav a) – eksplisitt samtykke.

Din personlige informasjon vil ikke bli delt med andre, solgt eller publisert på annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæring.

Tilbaketrekking av samtykke

Hvis behandlingen din er basert på ditt samtykke, har du rett til å tilbakekalle samtykket, noe som betyr at informasjonen ikke lenger blir behandlet i Falck Helseformidling, med mindre det er et annet juridisk grunnlag for behandling. Tilbaketrekking av samtykke vil imidlertid ikke påvirke behandlingen som har skjedd før tilbakekallingen av samtykket. Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke, kontakter du oss på raadgivningssenteret@falck.com.

Overføring av personopplysninger

Falck Helseformidling, som dataansvarlig, er forpliktet til å beskytte personopplysninger vi behandler om kunder og klienter. Helseopplysninger behandles og lagres i egne systemer med streng tilgangsbegrensning, og behandles bare av en svært begrenset krets ansatte som har tjenstlig behov.

Falck Helseformidlings medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Sensitive personopplysninger, som helseopplysninger, skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Ring oss gjerne om du lurer på hvordan du kan gi oss opplysninger på en sikker måte.

Overføring av personlige opplysninger til behandlernettverk

Rådgivere i Falck Helseformidling har taushetsplikt – og opplysninger av medisinsk art gis ikke videre til andre enn de som er direkte involvert i behandlingen. Dersom det i forbindelse med forsikringsforholdet er behov
for overføring av helseopplysninger, ber Falck Helseformidling alltid om samtykke fra den opplysningen gjelder.

Signert samtykke fungerer som aksept på at Falck Helseformidling innhenter tilbud om spesialistvurdering og operasjon/behandling ved private klinikker. All slik kommunikasjon skjer i et sikret datasystem, eller via krypterte og sikre overføringer til sykehus og underleverandører.

Opplysningene om kunden/forsikrede brukes til å sikre at kunden får et best mulig behandlingstilbud, og opplysningene gis kun videre til leger og annet helsepersonell som trenger dem fordi de er direkte involvert i kundens utredning og behandling.

Videreføringen vil skje innenfor rammen av databeskyttelsesreglene.

Overføring av personlig informasjon til dataprosessorer

Vi overfører dine personlige opplysninger til enkelte underleverandører, inkludert IT-leverandører, etc., som behandler og lagrer personlig informasjon på vegne av Falck Helseformidling. Falck Helseformidling har inngått avtaler med leverandører om behandling av dine data. Disse avtalene regulerer alle personopplysninger som deles med våre leverandører. Våre leverandører kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til.

Vi overfører dine personopplysninger til land utenfor EU / EØS, da vi bruker eksterne leverandører til å behandle og lagre ovennevnte personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for overføringen er EUs "Standard Contractual Clauses " for overføringer fra behandlingsansvarlige til databehandlere i usikre land utenfor EU / EØS. Standardavtalen er tilgjengelig på forskjellige språk på denne lenken:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087

For mer informasjon om dataprosessorer og overføringer til mottakere utenfor EU / EEA kan fås ved henvendelse til Falck Helseformidlings personvernombud (raadgivningssenteret@falck.com).

Overføring av data til offentlig myndighet

Dersom Falck Helseformidling har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil opplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav. I slike tilfeller vil opplysninger om deg kunne bli utlevert uten ditt samtykke.

Oppbevaring av personopplysninger

Oppbevaringsperiode av data

Vi beholder dine personlige opplysninger så lenge vi trenger å oppfylle de ovennevnte formålene. Personopplysninger vi behandler i forbindelse med normal pasientbehandling, er vi pliktet til å holde i minst 10 år etter den siste oppføringen til journalen, i henhold til Helsepersonelloven. Hvis det av behandlingsgrunner kan være behov for å holde informasjonen lenger, kan dette tyde på en lengre lagringstid.

Personopplysninger vi behandler relatert til avregningsformål vi holde i 5 år (regnskapsår). Alminnelige personligopplysninger, inkludert korrespondanse som ikke er en del av pasientbehandlingen eller former avregningsgrunnlag vil bli slettet etter 3 måneder.

Dine rettigheter

Du har - med begrensninger i loven - rett til innsikt i personopplysninger, retten til å endre feilinformasjon, retten til å slette informasjon, retten til å ha begrenset informasjon, retten til dataoverførbarhet og rett til å motsette seg behandling av personopplysninger, inkludert automatisk, individuell beslutningstaking. Du har også rett til å klage til Datatilsynet.

Reservasjon

I henhold til markedsføringsloven § 12 kan du reservere deg mot å motta markedsføring fra Falck Helseformidling og våre samarbeidspartner.

Personvernombud

Hvis du har spørsmål eller kommentarer angående behandling av dine personopplysninger eller ønsker å fullføre dine rettigheter i henhold til gjeldende lov, kan du kontakte Falck Helseformidlings koordinator for personvern på raadgivningssenteret@falck.com eller Falcks personvernombud dpo@falck.com.

Falck Helseformidling AS
Wergelandsveien 1
0167 Oslo
Dato: 24.10.2023