Nyhet

Nye endringer i Arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2024

De nye kravene i Arbeidsmiljøloven er kommet for å sikre et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø for alle ansatte. Bli kjent med de nye kravene for å sikre at din bedrifts arbeidsmiljø preges av trygghet, respekt, trivsel og rettferdighet.

Feb. 09, 2024 08:00 ECT

1) Hvem som skal regnes som arbeidstakere er tydeliggjort

I henhold til den nye § 1-8 i Arbeidsmiljøloven, blir en arbeidstaker definert som en person som utfører arbeid for og underordnet en annen. Dersom vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll, defineres personen som en arbeidstaker. Det foreligger et arbeidstakerforhold med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold.

2) Skjerpet beviskrav for oppdragsgivere

Med de nye endringene i Arbeidsmiljøloven må oppdragsgivere nå kunne dokumentere tilstrekkelig grad av selvstendighet og kontroll over arbeidet til en person for å unngå å gi dem arbeidstakerrettigheter. Dette sikrer at personer som utfører arbeid for en oppdragsgiver får de rettighetene de har krav på, og bidrar til en mer rettferdig arbeidslivslovgivning. 

3) Arbeidsgiveres ansvar for arbeidsmiljøet utvides

Ifølge den nye § 2-2 i Arbeidsmiljøloven har arbeidsgivere nå ansvar for å sikre et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø, også for innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som jobber i nær tilknytning til virksomheten. Dette betyr at arbeidsgivere må identifisere og håndtere risikoer og farer som kan påvirke alle involverte, uavhengig av ansettelsesforhold. Dette skaper en trygg arbeidsplass for alle. 

4) Krav om verneombud og arbeidsmiljøutvalg utvides til flere virksomheter

Ifølge de nye bestemmelsene i § 6-1 og § 7-1 i Arbeidsmiljøloven skal virksomheter med minst 5 arbeidstakere velge verneombud, og virksomheter med minst 30 arbeidstakere skal opprette arbeidsmiljøutvalg. Verneombudet ivaretar arbeidstakernes interesser når det gjelder arbeidsmiljøet, og arbeidsmiljøutvalget sikrer samarbeid, informasjon og drøfting mellom arbeidsgiveren, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten. 

5) Fortrinnsrett til ny ansettelse ved oppsigelse

Ifølge de nye bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven § 6-1 og § 7-1 har arbeidstakere fortrinnsrett til å bli ansatt på nytt i samme virksomhet ved oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold. Ved tilhørighet til et konsern, har arbeidstakeren også fortrinnsrett til å bli ansatt i andre virksomheter innenfor konsernet. Dette sikrer at arbeidstakeren kan beholde jobben sin og fortsette å jobbe i samme organisasjon eller konsern, til tross for endringer i virksomheten. 

6) Tydeligere krav til psykososialt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven § 4-3 har nå klare krav til det psykososiale arbeidsmiljøet. Dette er viktig for å sikre et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø. Arbeidsgivere må ivareta integritet, fremme kommunikasjon og beskytte mot trakassering og belastninger. Departementet kan gi nærmere bestemmelser gjennom forskrift. Arbeidstilsynet samarbeider med departementet for å diskutere behovet for en egen forskrift.

Arbeidstilsynets myndighet

Arbeidstilsynet har myndighet til å pålegge tiltak og håndheve Arbeidsmiljøloven. Dette innebærer å sikre et trygt arbeidsmiljø, håndtere brudd på loven og pålegge sanksjoner ved behov. Inspeksjoner og tilsyn gjennomføres for å sikre etterlevelse av lovens krav. Arbeidsgivere kan pålegges å gjennomføre tiltak, ilegges tvangsgebyr eller pålegges å stanse arbeidet. Alvorlige brudd kan også få rettslige konsekvenser som bøter eller fengselsstraff.

Disse endringene vil kunne bidra til et mer rettferdig og trygt arbeidsliv. Derfor er de et viktig skritt mot et helsefremmende arbeidsliv for alle involverte parter.

For mer informasjon om disse endringene ta kontakt med oss i Falck, eller les mer på Arbeidstilsynet.no.

Referanser

Arbeidstilsynet. (2023, 29.november). Fra 1. januar blir det tydeligere hvem som skal regnes som arbeidstakere. Arbeidstilsynet. Hentet fra https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/fra-1.-januar-blir-det-tydeligere-hvem-som-skal-regnes-som-arbeidstakere/

Arbeidstilsynet. (2023, 16. juni). § 4-3. Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet. Hentet fra https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/4/4-3/

Lovdata. (2023, 17. mars). Lov om endringer i Arbeidsmiljøloven mv. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2023-03-17-3

 

Fagfelt Helsetjenester