Nyhet

Psykologens 5 beste tips ved endringer

Hvordan mestrer vi endringer? Endringer og usikkerhet er nå blitt den nye normalen i vår tid. De siste årene har vært preget av en rekke store og fundamentale endringer som har påvirket både mennesker og virksomheter. Pandemien, i tillegg til uro og konflikter både nasjonalt og internasjonalt, har satt oss i en konstant tilstand av usikkerhet. Dette har gjort det vanskelig å planlegge og har skapt store utfordringer for mange.

Apr. 11, 2024 13:58 ECT

Motstand mot endring

I møte med endring og usikkerhet opplever mange motstand. Det er en naturlig reaksjon å være redd for å miste og ha en tendens til å holde fast ved det kjente. Tapaversjonsteorien hevder at tap oppleves sterkere enn tilsvarende gevinster, og dette kan forsterke motstanden mot endring. Likevel har mennesker en iboende evne til å tilpasse seg og overleve de fleste endringer som kommer deres vei.


Håndtering av endring på psykologkontoret

På psykologkontoret møter vi mennesker som forsøker å håndtere og tilpasse seg endring. Mens de fleste takler endringer på en god måte, er det noen som trenger hjelp og støtte for å kunne håndtere endring og usikkerhet. Mange opplever stressrelaterte symptomer som søvnproblemer, uro og negative tanker som et resultat av den uforutsigbare hverdagen de har opplevd de siste årene. Det er derfor nærliggende å tenke at summen av alle disse hendelsene kan ha påvirket den mentale helsen til mange.

Hva kjennetegner løvetannbarn?

Resiliente mennesker, også kjent som løvetannbarn, er de som klarer seg gjennom ekstremt vanskelige oppvekstforhold. De kjennetegnes ved deres evne til å tilpasse seg og være fleksible. Resiliente mennesker ser ikke endring som et hinder, men som en mulighet til å tilpasse seg og vokse. Det er mye vi kan lære av dem når det gjelder å mestre endring og motgang.

Verktøy for å mestre endring

For å håndtere endringer på en best mulig måte er det viktig å ha verktøy og håp. Her er fem verktøy fra vår psykologspesialist som kan hjelpe oss å mestre endringer:

  1. Arbeidsgivers ansvar - informasjon: Det er viktig at arbeidsgivere gir tilstrekkelig informasjon til ansatte. Ledere undervurderer ofte hvor mye informasjon ansatte trenger for å håndtere endringer som påvirker deres arbeidshverdag. Mangelen på informasjon kan føre til at ansatte lager egne teorier og bekymringer om kommende endringer. Derfor er det viktig at arbeidsgivere deler all relevant informasjon de har, selv om det kanskje ikke er mye nytt å dele. Dette vil bidra til å skape trygghet og redusere usikkerhet hos ansatte.
  2. Forventningsstyring: Resiliente mennesker har internalisert at "shit happens" - de erkjenner at livet innebærer både gleder og lidelse. De har realistiske forventninger og aksepterer at vanskelige ting kan skje. Denne livsanskuelsen kan læres, og det er viktig å forstå at det er en normal del av livet å oppleve motgang og utfordringer.
  3. Valg av fokus: Resiliente mennesker har evnen til å velge hvor de retter oppmerksomheten sin. De stiller seg spørsmål som "Hva kan jeg endre?", "Hva kan jeg akseptere?" og "Hva kan jeg påvirke og kontrollere?". De er flinke til å velge hvor de retter oppmerksomheten sin og legger merke til det positive i livet. Dette kan være utfordrende, da mennesker naturlig har en tendens til å fokusere på det negative. Men ved å velge hvor vi retter oppmerksomheten vår, kan vi påvirke vårt eget perspektiv og opplevelse av endring og usikkerhet.
  4. Valg av atferd: Resiliente mennesker stiller seg selv spørsmålet: "Hjelper det jeg gjør meg, eller skader det meg?". De tar ansvar for sine handlinger og velger å handle på en måte som er til deres eget beste. Dette kan omfatte ulike områder i livet, som alkoholkonsum, jobbvalg og forhold. Ved å bevisst velge atferd som hjelper oss og unngå atferd som skader oss, kan vi ta kontroll over vår egen situasjon og håndtere endringer på en konstruktiv måte.
  5. Tilhørighet, sosial støtte og rolleavklaring: Resiliente mennesker har et sterkt sosialt nettverk som de kan stole på i vanskelige tider. De søker støtte fra venner, familie eller andre ressurser når de trenger det, og er også villige til å tilby støtte til andre. De forstår viktigheten av å ha et sterkt støtteapparat av mennesker som kan støtte dem gjennom endringer og usikkerhet. I tillegg er tydelig rolleavklaring og god kommunikasjon på jobben viktig for å håndtere endringer. Dette innebærer å definere oppgaver og forventninger klart, slik at man vet hva som forventes for å gjøre en god jobb.

Endringer kan være utfordrende, men vi har mestringskompetanse og evnen til å tilpasse oss. Ved å bruke disse verktøyene kan vi bedre håndtere endringer og usikkerhet, og møte fremtiden med håp og mot.

Jan-Martin Berge, Psykologspesialist i Falck

 

Referanser:

Kahneman, D., & Tversky, A. (1992). Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty, 5(4), 297–323. https://doi.org/10.1007/BF00122574Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS). (2018). Gjennomføringskraft, tillit og rolleklarhet. https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/ks-led/fagstoff/gjennomforingskraft-tillit-og-rolleklarhet/

Hone, L. (2019). 3 secrets of resilient people. [Video]. TED. https://www.ted.com/talks/lucy_hone_3_secrets_of_resilient_people

Frifagbevegelse.no. (2021). Hver tredje butikk vurderer eller planlegger å nedbemanne. https://frifagbevegelse.no/hknytt/hver-tredje-butikk-vurderer-eller-planlegger-a-nedbemanne158.933644.ef3ae70355

Wikipedia.no. (2021). Løvetannbarn. https://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8vetannbarn

 

 

 

Fagfelt Helsetjenester