Selskapsledelse

Rammeverket som styrer vår virksomhet

Falcks ledelse overvåker konsekvent selskapsledelsen med tanke på å sikre at konsernet styres på en måte som er i samsvar med nasjonal og internasjonal lovgivning, og at de imøtekommer forventningene fra interessentene og gjennomfører en høy grad av transparens og etterlevelse.

I dette avsnittet

Falcks øverste myndighet ligger hos aksjonærene som utøver sine rettigheter på den årlige generalforsamlingen. Her velger aksjonærene medlemmer til styret og utnevner de uavhengige revisorene. Falck har et todelt styringssystem som består av et styre og et hovedstyre. De to styrende organene har ingen overlappende medlemmer.

Styret og hovedstyret arbeider for å sikre åpenhet og ansvarlighet ved å bygge tillitsforhold til aksjonærer, kunder, leverandører, medarbeidere og lokalsamfunnene der Falck opererer.

Utforsk videre